Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Unvan: İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Adres: Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye
Vergi Kimlik No: 4810167963
Mersis No: 0481016796300016


2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Offis Mekan adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, her türlü ilgi bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Offis Mekan tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde www.offismekan.com adresinde yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ile “Gizlilik Politikası” uyarınca toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Offis Mekan adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Veri Sahipleri ile iletişim kurulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte veya işlenmesi için yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) aktarılmaktadır.

Offis Mekan olarak, veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, anketler, başvuru formları, mobil iletişim araçları aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; Offis Mekan, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Offis Mekan tarafından işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde kanuni gereklilikler halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz

Offis Mekan,yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Offis Mekan’nın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıdakilerdir.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Örnekler
Kimlik Bilgileri Ad-Soyad
İletişim Bilgileri Telefon Numarası, E-Posta Adresi,

6. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm açık rıza onay, bilgi, başvuru formları yazılı ve elektronik yollardan, internet sitesi, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Offis Mekan yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Offis Mekan’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Offis Mekan, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

8. Başvuru Yöntemleri

Yukarıda detaylıca açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda www.offismekan.com/bilgi adresinde yer alan prosedür uyarınca aynı adreste yer alan “Bilgi Edinme Başvuru Formu” kullanılarak Offis Mekan’a başvuruda bulunabilirsiniz.

Offis Mekan’a gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, şahsen ibraz edilecek form veya info@ismer.com.tr e-posta adresimizden güvenli elektronik imza ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvurulara kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi ile başvuruda bulanabilirsiniz.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur. Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.

E-posta: info@ismer.com.tr
Web Sitesi: www.ismer.com.tr
Telefon: +90 (212) 316 49 99-98
Posta Adresi: Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) sahibi olduğu www.offismekan.com (“Web Sitesi”) web sitesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Offis Mekan tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve tarafımızca ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Offis Mekan tarafından web sitesi üzerinden sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır. Web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. KAPSAM

Offis Mekan, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Offis Mekan sorumlu değildir.

İşbu Gizlilik Politikası, Offis Mekan kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Offis Mekan’ın katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi mobil uygulamaları veya internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Offis Mekan sorumlu değildir.

2. GİZLİLİK POLİTİKASI KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

Offis Mekan, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik politikası koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler web sitesinde duyurulacaktır. Offis Mekan’ın gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik politikası koşullarının düzenli olarak takip edilmesi ve okunması gereklidir. Yapılabilecek değişikliklerden sonraki kullanım, gizlilik politikası koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

3. TOPLANAN VERİLER

Web sitesini kullandığınızda veya Offis Mekan ile iletişim kurduğunuzda sizinle ilgili kişisel bilgiler toplanır ve işlenir. Söz konusu bilgiler, tarafımızca otomatik toplanabilir veya sizin tarafınızdan Offis Mekan’a doğrudan aktarılabilir. Hizmetleri kullandığınızda yukarıda belirtilen yollar ile bilgiler toplanmaya ve işlenmeye başlamaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • İnternet Protokolü (“IP”) adresi,
 • Makine Kimliği, IMEI ve/veya MEID gibi cihaz kimliği numaraları,
 • GPS/WI-FI/İletişim ağı yerel bilgileri ve buna dayalı konum bilgileri,
 • Web sitesi kullanım tercihleri ile ziyarete ilişkin bilgiler.

Offis Mekan faaliyet alanıyla ilgili olarak edindiği site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Hizmetlerden yararlanmak için kullandığınız cihazlar ve donanımlardan gelen IP adresi, uygulamanın versiyonu, mobil modeli, mobil ID numarası, kullanılan dil, işletim sistemi, uygulamadaki arızalar, reklam kimlik bilgileri gibi veriler de tarafımızca çerezler ve mobil bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olmayan yollar ile (Örn: veri sahibi tarafından onay formu imzalanarak paylaşım yapılması, iletişim formları aracılığıyla veri sahibi tarafından paylaşım yapılması) toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • Veri sahibinin açık rızası ile doğrudan elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibinin açık rızası ile üçüncü kişilerden elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş diğer bilgiler.

Ziyaretçi, web sitesi üzerinden kendi rızasıyla kişisel veri içeren herhangi bir paylaşım gerçekleştirdiğinde işbu kişisel veriler veri sahibi ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş sayılacak ve ilgili paylaşımın Offis Mekan’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

4. ZİYARETÇİ BİLGİLERİ VE BİLGİLERİN KORUNMASI

Offis Mekan, web sitesinin bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm gayreti göstermektedir. Web sitesinde bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda gerekli yazılım ve donanım belirlenerek, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince gerekli kaynaklar ayrılmıştır.

Kişisel veriler ve verilerin işlenmesi karşısında haklar ile ilgili ayrıntılı bilgiye uygulama içerisinde paylaşılan ve web sitesinde yayınlanan “Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşılabilir.

5. GİZLİLİK POLİTİKASININ İHLALİ

Offis Mekan, gizlilik politikasına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, saklı tutar. Bu kural, üçüncü kişiler tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

6. ÇEREZLER

Offis Mekan, ziyaretçilerin web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (“Çerez”) kullanarak elde edebilir. Ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin ziyaretçilerin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olan çerezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Web sitesinin düzgün çalışmasını, bazı fonksiyonların işlemesini sağlamak veya bu işlevleri reklam veya analiz amaçlı kullanmak için kimlik bilgilerini toplar. Çerez kullanımı ve tercihlerine ilişkin https://offismekan.com/bilgi/ adresini inceleyebilir ve tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.

E-posta: info@ismer.com.tr
Web Sitesi: www.ismer.com.tr
Telefon: +90 (212) 316 49 98-99
Posta Adresi: Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu - Müşteri Adayı Açık Rıza Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ve “Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri adayı kişisel verilerini;

 • İletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Müşteri adayları (Veri Sahipleri) ile iletişim kurulması,
 • Müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi

amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) transfer edilebilmektedir.

Bu kapsamdakendi özgür iradem ile aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİM.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine gerek kalmaması durumunda, Şirketimizce derhal bahse konu veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Bilgi Edinme

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu - Müşteri Adayı Açık Rıza Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ve “Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri adayı kişisel verilerini;

 • İletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Müşteri adayları (Veri Sahipleri) ile iletişim kurulması,
 • Müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi

amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) transfer edilebilmektedir.

Bu kapsamdakendi özgür iradem ile aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını KABUL VE BEYAN EDERİM.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine gerek kalmaması durumunda, Şirketimizce derhal bahse konu veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Bilgi Edinme Prosedürü

AMAÇ
Bilgi Edinme Prosedürü’nün amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyum süreci kapsamında İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) bünyesinde işlenmekte olan verilere ilişkin veri sahiplerinden gelebilecek talep ve/veya şikâyetler içeren başvuruların şirket bünyesinde sistemli bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayarak cevaplandırılmasını sağlamaktır.

KAPSAM
Muayenehane; Kanun kapsamında, veri sahipleri tarafından Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye adresinde yer alan şirket merkezine gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, noter kanalıyla gönderim, şahsen ibraz edilecek form veya info@ismer.com.tr adresine güvenli elektronik imza (e-imza) ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvuruların kayıt altına alınması, yönetimi, değerlendirilmesi, analiz ve raporlanmasını ile cevaplandırılmasını kapsamaktadır. Başvuru sahibi aşağıdaki hususlara ilişkin Bilgi Edinme Başvuru Formu ile bilgi talep edebilir:

 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
 • e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

PROSEDÜR
Başvurular alındıktan sonra çözümlenmek üzere yönlendirilmektedir. Her başvuru dikkatli ve özenli bir şekilde incelenmekte ve talep çözüm aşamasında yapılan her işlem kayıt edilmektedir. Kanuni sürelerin aşılmaması adına başvuruyu teslim alan şirket personeli ilgili tebligatı bir iş günü içerisinde üzerine veya ileti içeriğinde tebliğ tarihini belirterek ilgililere iletir. Offis Mekan tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili başvuru sonuçlandırılır.

YÜRÜRLÜK
İşbu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve uygulaması Offis Mekan tarafından kontrol edilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Unvan:İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Adres:Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye
Vergi Kimlik No:4810167963
Mersis No:0481016796300016


2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Offis Mekan adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, her türlü ilgi bilgi formları, başvuru formları, mobil iletişim araçları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Offis Mekan tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde www.offismekan.com adresinde yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ile “Gizlilik Politikası” uyarınca toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Offis Mekan adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formu ile “Offis Mekan”dan ticari koşullar ve Offis Mekan tarafından müşterileri ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde yararlanılacak imkanlar konusunda bilgi edinmek isteyen Veri Sahipleri ile iletişim kurulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte veya işlenmesi için yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere (yazılım servis sağlayıcıları, e-posta hizmet sağlayıcıları, iş geliştirme amacıyla kullanılan elektronik platformları, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Şirket’in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Türkiye İş Bankası ve iştiraklerine) aktarılmaktadır.

Offis Mekan olarak, veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, anketler, başvuru formları, mobil iletişim araçları aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; Offis Mekan, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Offis Mekan tarafından işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde kanuni gereklilikler halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

5. İşlenen Kişisel Verileriniz

Offis Mekan,yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Offis Mekan’nın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıdakilerdir.

İşlenen Kişisel Veri KategorileriÖrnekler
Kimlik BilgileriAd-Soyad
İletişim BilgileriTelefon Numarası, E-Posta Adresi,

6. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm açık rıza onay, bilgi, başvuru formları yazılı ve elektronik yollardan, internet sitesi, mobil iletişim araçları, kullandığımız yazılım yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Offis Mekan yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Offis Mekan’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Offis Mekan, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

8. Başvuru Yöntemleri

Yukarıda detaylıca açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda www.offismekan.com/bilgi adresinde yer alan prosedür uyarınca aynı adreste yer alan “Bilgi Edinme Başvuru Formu” kullanılarak Offis Mekan’a başvuruda bulunabilirsiniz.

Offis Mekan’a gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, şahsen ibraz edilecek form veya info@ismer.com.tr e-posta adresimizden güvenli elektronik imza ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvurulara kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi ile başvuruda bulanabilirsiniz.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur. Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.

E-posta:info@ismer.com.tr
Web Sitesi:www.ismer.com.tr
Telefon:+90 (212) 316 49 99-98
Posta Adresi:Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

Çerez Politikası

Çerez (Tanımlama Bilgileri) Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) sitesinde yayınlanan belge ve bilgilendirmeler uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, veri sahiplerinin tanımlama bilgilerinin kapsamını ve hangilerinin kullanıldığını anlaması ile çerez paylaşımına ilişkin tercihlerini nasıl yönetilebileceğinin bildirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla www.offismekan.com (“Web Sitesi”) web sitesini işleten İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmış olup https://offismekan.com/bilgi/ adresinde yer alan Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

1. TANIMLAR

KISALTMATANIM
ÇerezBilgisayar ya da mobil cihazın üzerinden internet sitesi ziyaret edildiğinde internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları.
Kanun/KVKK6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.d
Yönetmelik28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi/İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Ziyaretçiwww.offismekan.com adresini ziyaret eden kişi.

2. ÇEREZ BİLGİSİ ve KULLANIM ALANLARI

Çerez, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarlara ya da mobil cihazlara kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet yahut adres benzeri kişisel verileri içermezler.

Çerezler aşağıda yer alan amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Web sitesi hizmetine ilişkin temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Web sitesini analiz ederek performans arttırmak,
 • Web sitesinin işlevselliğini düzenlemek ve kullanımını kolaylaştırmak,
 • Hedef kitle araştırması yapmak için,
 • Ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek,
 • Web sitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek,
 • Ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak.

3. ÇEREZ TÜRLERİ ve TERCİHLERİ

Çerezler, kullanım ömürleri, kullanım amaçları vb. şekilde sınıflandırılabilmektedir. Ancak bunlar tali sınıflandırmalar olup; asli sınıflandırma çerez sahibine göre yapılmaktadır. Çerezler:

 • Sahibine göre; Offis Mekan tarafından yönetilen Web Sitesi Çerezleri (“Birinci Taraf Çerezler”) veya görüntülenen web sitesinde içerik çalıştıran başka web siteleri (“Üçüncü Taraf Çerezler”) tarafından belirlenebilir.
 • Kullanım ömrüne göre; Oturum Çerezleri, Kalıcı Çerezler olarak ziyaret sonrasında silinen yahut belirli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalan çerezler olarak belirlenebilir.
 • Kullanım amaçlarına göre; Teknik Çerezler, Doğrulama Çerezleri, Reklam/Hedefleme Çerezleri, Kişiselleştirme Çerezleri ve Analitik Çerezler olarak ayrım yapılmaktadır.

Web sitesinde kullanılan çerezlere, kamuya açık ücretsiz herhangi bir tarayıcı çerez programı ile erişilebilmektedir.

Web sitesi tarafından Ziyaretçilere ait kişisel verilen toplanması konusunda azami özen ve ilgi gösterilmektedir. Ziyaretçilerin çerezler konusunda tercih hakkı bulunmakla birlikte, ziyaretçiler tercihlerini istedikleri her an değiştirebilmektedir. Ancak web sitesinin fonksiyonel kalabilmesi için teknik çerezlerin kapatılmaması gerekmekte olup kapatıldığı takdirde web sitesinin düzgün çalışacağı tarafımızca garanti edilemez.

Web sitesini geliştirebilmemiz ve ziyaretçilerin web sitesi ile etkileşimini analiz etmek için Google Analytics'i kullanıyoruz. Bu hizmet Google LLC ve bağlı Google Teşebbüsleri tarafından sağlanmakta olup web sitemizi ziyaret edenler hakkında bilgi (cihaz/tarayıcı bilgisi, IP adresi ve web sitesi içerisindeki etkileşim) toplamak için çerezleri kullanmaktadır. Web sitemize yapılan ziyaretlerin hacmi ve niteliği gibi kullanıcı etkileşimleri ölçülerek raporlanmaktadır.

Ziyaretçilere yol göstermesi adına sıklıkla kullanılan tarayıcılara ait çerez tercihleri destek sayfa bilgileri aşağıdadır:

Google Chromehttps://support.google.com/chr...
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr...
İnternet Explorerhttps://support.microsoft.com/...
Operahttps://www.opera.com/tr/help
Opera Mobilhttps://www.opera.com/tr/help/...
Safarihttps://support.apple.com/kb/P...
Safari Mobilhttps://support.apple.com/tr-t...

4. ZİYARETÇİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Offis Mekan’a başvurarak, “Başvuru Formu” ile “Bilgi Edinme Prosedürü”ne de riayet etmek suretiyle kendileriyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Anılı haklara ilişkin yapılan kişisel veri sahiplerinin başvuruları, başvurunun niteliğine göre, Kanun uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

5. RIZA VE POLİTİKA

Offis Mekan, işbu Politika ile çerezlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, web sitesinde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve web sitesinin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, “2. Çerez Bilgisi ve Kullanım Alanları” başlığındaki amaçlar kapsamında Şirketimizin iştiraki olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Grup Şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.”

Offis Mekan Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Çerez Politikası web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. (“Offis Mekan”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) sahibi olduğu www.offismekan.com (“Web Sitesi”) web sitesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Offis Mekan tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve tarafımızca ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Offis Mekan tarafından web sitesi üzerinden sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır. Web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. KAPSAM

Offis Mekan, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Offis Mekan sorumlu değildir.

İşbu Gizlilik Politikası, Offis Mekan kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Offis Mekan’ın katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi mobil uygulamaları veya internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Offis Mekan sorumlu değildir.

2. GİZLİLİK POLİTİKASI KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

Offis Mekan, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik politikası koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler web sitesinde duyurulacaktır. Offis Mekan’ın gizlilik politikası koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik politikası koşullarının düzenli olarak takip edilmesi ve okunması gereklidir. Yapılabilecek değişikliklerden sonraki kullanım, gizlilik politikası koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

3. TOPLANAN VERİLER

Web sitesini kullandığınızda veya Offis Mekan ile iletişim kurduğunuzda sizinle ilgili kişisel bilgiler toplanır ve işlenir. Söz konusu bilgiler, tarafımızca otomatik toplanabilir veya sizin tarafınızdan Offis Mekan’a doğrudan aktarılabilir. Hizmetleri kullandığınızda yukarıda belirtilen yollar ile bilgiler toplanmaya ve işlenmeye başlamaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • İnternet Protokolü (“IP”) adresi,
 • Makine Kimliği, IMEI ve/veya MEID gibi cihaz kimliği numaraları,
 • GPS/WI-FI/İletişim ağı yerel bilgileri ve buna dayalı konum bilgileri,
 • Web sitesi kullanım tercihleri ile ziyarete ilişkin bilgiler.

Offis Mekan faaliyet alanıyla ilgili olarak edindiği site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Hizmetlerden yararlanmak için kullandığınız cihazlar ve donanımlardan gelen IP adresi, uygulamanın versiyonu, mobil modeli, mobil ID numarası, kullanılan dil, işletim sistemi, uygulamadaki arızalar, reklam kimlik bilgileri gibi veriler de tarafımızca çerezler ve mobil bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla otomatik olmayan yollar ile (Örn: veri sahibi tarafından onay formu imzalanarak paylaşım yapılması, iletişim formları aracılığıyla veri sahibi tarafından paylaşım yapılması) toplanan bilgiler şunları içerebilir:

 • Veri sahibinin açık rızası ile doğrudan elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibinin açık rızası ile üçüncü kişilerden elde edilebilecek bilgiler,
 • Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş diğer bilgiler.

Ziyaretçi, web sitesi üzerinden kendi rızasıyla kişisel veri içeren herhangi bir paylaşım gerçekleştirdiğinde işbu kişisel veriler veri sahibi ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş sayılacak ve ilgili paylaşımın Offis Mekan’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

4. ZİYARETÇİ BİLGİLERİ VE BİLGİLERİN KORUNMASI

Offis Mekan, web sitesinin bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm gayreti göstermektedir. Web sitesinde bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda gerekli yazılım ve donanım belirlenerek, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince gerekli kaynaklar ayrılmıştır.

Kişisel veriler ve verilerin işlenmesi karşısında haklar ile ilgili ayrıntılı bilgiye uygulama içerisinde paylaşılan ve web sitesinde yayınlanan “Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşılabilir.

5. GİZLİLİK POLİTİKASININ İHLALİ

Offis Mekan, gizlilik politikasına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, saklı tutar. Bu kural, üçüncü kişiler tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

6. ÇEREZLER

Offis Mekan, ziyaretçilerin web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (“Çerez”) kullanarak elde edebilir. Ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin ziyaretçilerin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olan çerezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Web sitesinin düzgün çalışmasını, bazı fonksiyonların işlemesini sağlamak veya bu işlevleri reklam veya analiz amaçlı kullanmak için kimlik bilgilerini toplar. Çerez kullanımı ve tercihlerine ilişkin https://offismekan.com/bilgi/ adresini inceleyebilir ve tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.

E-posta:info@ismer.com.tr
Web Sitesi:www.ismer.com.tr
Telefon:+90 (212) 316 49 98-99
Posta Adresi:Levent Mah. Meltem Sk. No: 14/1 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye